Π.Ο.Ε. Δ.Ε.Υ.Α.

Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023 11:50

Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2023

Την Τετάρτη 29-3-2023 υπογράφτηκε η Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για το έτος 2023 με αναδρομική ισχύ από 1-1-2023.

Την Πέμπτη 30-3-23 κατατέθηκε στο Υπουργείο Εργασίας με πράξη κατάθεσης 4/30-3-2023.

Από τα αιτήματα που κατέθεσε για διαπραγμάτευση η Ομοσπονδία η ΕΔΕΥΑ συμφώνησε στα παρακάτω:

1) Το τροφείο των 4 ευρώ ημερησίως  καταβάλλεται, εφόσον οι τακτικές καθαρές (πραγματικά καταβληθείσες μη συμπεριλαμβανομένης της παρακράτησης φόρου μισθωτών υπηρεσιών) αποδοχές του εργαζομένου, δεν υπερβαίνουν μηνιαίως το ποσό των 1.200,00 ευρώ συνυπολογιζομένου του αναλογούντος για κάθε εργαζόμενο τροφείου. Για τον υπολογισμό των προαναφερόμενων αποδοχών δε λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές για υπερωριακή εργασία, επιφυλακή, επίδομα απομακρυσμένων– παραμεθόριων περιοχών, επίδομα τέκνου άνω των δύο παιδιών και λοιπές παροχές σε είδος.

2) Περιλαμβάνεται δέσμευση αύξησης της αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης κατά 2.250 ευρώ από 01-07-2024.

3) Για όλους τους εργαζόμενους των ΔΕΥΑ στο εξής θα υπάρξει πρόνοια ιδιωτικής ασφάλισης που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

- Ασφάλεια ζωής

- Απώλεια ζωής από ατύχημα, ΜΟΑ/ΜΜΑ από ατύχημα

- Απώλεια εισοδήματος από ασθένεια και ατύχημα

- Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα

- Ευρεία ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

- Νοσοκομειακή περίθαλψη

- Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη

- Νοσοκομειακό επίδομα με ημερήσιο ποσό

- Παροχές μητρότητας

- Σοβαρές ασθένειες

- Ετήσιο check up

Το κόστος για κάθε εργαζόμενο, επίσης, κατ’ ελάχιστον θα είναι τριακόσια πενήντα (350,00) ευρώ ετησίως, εκ των οποίων το ποσό των διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ θα καλύπτει η Δ.Ε.Υ.Α. και το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ ο εργαζόμενος. Με ειδικότερα συμφωνία των μερών επιτρέπεται ευνοϊκότερη ρύθμιση.

Για το παραπάνω θέμα θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις από την Ομοσπονδία.

Υ.Γ.  Την ΚΣΣΕ του 2023 θα την βρείτε στην ιστοσελίδα της ΠΟΕ-ΔΕΥΑ στην ενότητα Κλαδική Σύμβαση.