Π.Ο.Ε. Δ.Ε.Υ.Α.

Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2023 11:57

Πρόγραμμα Ιδιωτικής Ασφάλισης Εργαζομένων ΔΕΥΑ

Όπως είναι γνωστό στο άρθρο 8 παρ. 4 της ισχύουσας Κλαδικής Σ.Σ.Ε. για τους όρους εργασίας και αμοιβής των εργαζομένων στις Δ.Ε.Υ.Α. συμφωνήθηκε μεταξύ της Π.Ο.Ε. – Δ.Ε.Υ.Α. και της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. η σύναψη προγραμμάτων ιδιωτικής ασφάλισης για το προσωπικό των Δ.Ε.Υ.Α. με σκοπό την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη για ασφάλεια ζωής από ασθένεια ή ατύχημα καθώς και για μερική ή ολική αναπηρία από ατύχημα, όπως ειδικότερα αναλύονται τα παραπάνω στο άρθρο 8 της ΚΣΕΕ.

Ήδη με προηγούμενες επιστολές της Ομοσπονδίας έχουν ενημερωθεί τα σωματεία–μέλη της Π.Ο.Ε.–Δ.Ε.Υ.Α. καθώς και οι διοικήσεις των επιχειρήσεων. Όπως αναφέρεται στις επιστολές, που έχουμε αποστείλει, αποφασίσθηκε από κοινού με την Ε.Δ.Ε.Υ.Α. να ζητηθεί προσφορά ομαδικής ασφάλισης του συνόλου των εργαζομένων προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Για τον σκοπό αυτόν απευθυνθήκαμε στις πέντε μεγαλύτερες εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο ασφάλισης εργαζομένων, εκ των οποίων τρεις κατέθεσαν προσφορές.

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. της 11.07.2023 με τη συμμετοχή του προεδρείου της Π.Ο.Ε. – Δ.Ε.Υ.Α. επιλέχθηκε, μετά από αξιολόγηση, η καλύτερη προσφορά ομαδικής ασφάλισης των εργαζομένων.

Τονίζεται, ότι απαράβατος όρος της επιλεγείσας ως προσφορότερης πρότασης ασφάλισης αποτελεί η συμμετοχή ως ασφαλισμένων του συνόλου των εργαζομένων στις Δ.Ε.Υ.Α..

Για αυτόν τον λόγο εφιστούμε την προσοχή σας ως προς τα ακόλουθα σημεία:

1) Προκειμένου να συναφθεί έκαστο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων πρέπει προηγουμένως να υπάρξει απόφαση του Δ.Σ. έκαστης Δ.Ε.Υ.Α..

2) Η επιλογή της ασφαλιστικής εταιρείας από το Δ.Σ. κάθε Δ.Ε.Υ.Α. υλοποιείται με τον προβλεπόμενο τρόπο ανάλογα με τον αριθμό του προσωπικού, που απασχολεί και θα καλυφθεί ασφαλιστικά. Βεβαίως σημειώνεται, ότι η επιλογή ασφαλιστικής εταιρείας αφορά και τους εργαζόμενους, καθώς σύμφωνα με τον σχετικό όρο της Κλαδικής Σ.Σ.Ε. αλλά και με τις προσφορές, που έχουν υποβληθεί και αξιολογήθηκαν, όπως παραπάνω αναφέρεται, θα καταβάλλεται και συμμετοχή εργαζομένου.

3) Επειδή έχει επιδιωχθεί η καλύτερη δυνατή προσφορά τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και ως προς πακέτο κάλυψης συνιστούμε στα σωματεία – μέλη μας, εφόσον εισαχθεί το ζήτημα για συζήτηση στα Δ.Σ. των Δ.Ε.Υ.Α., που απασχολούνται, άμεσα να επικοινωνούν με την Π.Ο.Ε.– Δ.Ε.Υ.Α. προκειμένου να αποσταλούν όλες οι προσφορές, που έχουν ήδη υποβληθεί, ώστε να επιδιωχθεί η μεγαλύτερη όσο το δυνατόν συμμετοχή.

4) Η ανάγκη για άμεση εκκίνηση των διαδικασιών, η οποία ανάλογα με τον αριθμό του προσωπικού γίνεται είτε με απευθείας ανάθεση είτε με ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία, είναι εμφανής, καθώς επιδίωξη της ΠΟΕ – ΔΕΥΑ αλλά και της ΕΔΕΥΑ αποτελεί η υλοποίηση του συμφωνηθέντος όρου του άρθρου 8 παρ. 4 της ισχύουσας Κλαδικής Σ.Σ.Ε., ο οποίος πλέον της υποχρεωτικότητάς του σκοπό έχει την διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στις Δ.Ε.Υ.Α..