Π.Ο.Ε. Δ.Ε.Υ.Α.

Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021 09:08

Παράταση Θητείας Οργάνων

Είναι γνωστό ότι λόγω της πανδημίας με νομοθετική ρύθμιση η θητεία των οργάνων διοίκησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων είχε παραταθεί μέχρι 30-06-2021. Με το νόμο 4808/2021, άρθρο 133, η θητεία των οργάνων διοίκησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων δίνατε να παραταθεί μέχρι την 31-10-2021.

Συγκεκριμένα ο νόμος αναφέρει : 

Παράταση θητείας διοικητικών οργάνων συνδικαλιστικών οργανώσεων - Τροποποίηση του άρθρου 72 του ν. 4756/2020

1.Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 72 του ν. 4756/2020 (Α' 235) τροποποιούνται ως προς τις προϋποθέσεις και τον χρόνο ισχύος τους έως την 31η.10.2021 και το άρθρο 72 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. H θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α' 79) των συνταξιοδοτικών οργανώσεων, των εργοδοτικών οργανώσεων, των αιρετών οργάνων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), και του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου», καθώς και των αιρετών οργάνων της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων οργανώσεων μελών αυτής, όπως και των μελών Δ.Σ. της Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος (ΕΓΣΑΘΠΕ) και των διοικητικών συμβουλίων των σωματείων και ενώσεων αναπήρων και θυμάτων πολέμου, παρατείνεται έως την 31η.10.2021, εφόσον στο μεταξύ δεν διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων.

2.Εξαιρετικά, έως την 31η.10.2021 οι συνεδριάσεις των διοικητικών οργάνων των ανωτέρω οργανώσεων και νομικών προσώπων δύνανται να διεξάγονται και οι αρχαιρεσίες να διενεργούνται, μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων διοίκησής τους, και ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, ανεξαρτήτως των καταστατικών προβλέψεων.».

2.Το άρθρο 73 του ν. 4756/2020 καταργείται.

Επομένως σε σωματεία που η θητεία των οργάνων έχει λήξει και αυτά που η θητεία λήγει την επόμενη περίοδο, μπορούν να πραγματοποιήσουν τις εκλογές μέχρι 31-10-2021.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Ανακοίνωση Ανακοίνωση »