Π.Ο.Ε. Δ.Ε.Υ.Α.

Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022 13:50

Ανακοίνωση

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία διαπραγμάτευση για την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας γίνεται μόνο για θεσμικά αιτήματα και όχι για οικονομικά.

Σ’ αυτό το πλαίσιο κινήθηκαν τα αιτήματα της ΠΟΕ-ΔΕΥΑ για την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 2022.

Η σύμβαση υπογράφτηκε και κατατέθηκε στο Υπουργείο Εργασίας με Πράξη Κατάθεσης 05/19-4-2022.

Στη συλλογική σύμβαση εργασίας του έτους 2022 πετύχαμε τα παρακάτω:

  1. Με την παρούσα κλαδική  συλλογική σύμβαση εργασίας συνομολογείται η καταβολή για λόγους κοινωνικής πρόνοιας, εξομάλυνσης της εργασιακής θέσης, βελτίωσης των όρων και των συνθηκών εργασίας καθώς και αύξησης της παραγωγικότητας από 01.08.2022 και σε ετήσια βάση  τροφείο ανερχόμενο στο ποσό των 4,00 ευρώ ημερησίως και για είκοσι πέντε (25) ημέρες μηνιαίως. Το ως άνω τροφείο καταβάλλεται, εφόσον οι τακτικές (καθαρές) αποδοχές του εργαζομένου, δεν υπερβαίνουν μηνιαίως το ποσό των 1.100,00 ευρώ συνυπολογιζομένου του αναλογούντος για κάθε εργαζόμενο τροφείου. Για τον υπολογισμό των προαναφερόμενων αποδοχών δε λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές για υπερωριακή εργασία, επιφυλακή και λοιπές παροχές σε είδος. Το παραπάνω ποσό αποτελεί την ελάχιστη βάση υπολογισμού και επιτρέπεται με ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ των επιχειρήσεων και των σωματείων η πρόβλεψη υψηλότερης βάσης αποδοχών χορήγησης τροφείου. Τυχόν υφιστάμενες ρυθμίσεις επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α. και πρωτοβαθμίων σωματείων δε θίγονται.
  2. Η παράγραφος 18 περ. 1 του άρθρου 5, της ΚΣΣΕ του 2009 αντικαθίσταται ως εξής: «Λόγω απόκτησης τέκνου του εργαζόμενου η ΔΕΥΑ αναλαμβάνει τη δαπάνη παροχών σε είδος  (εξοπλισμού, τροφών, ειδών περιποίησης κ.λ.π.) ή σε χρήμα μέχρι του ποσού των 500 ευρώ. Σε περίπτωση διδύμων το ποσό διπλασιάζεται.»
  3. Η παράγραφος 1,α  του άρθρου 2, της ΚΣΣΕ του 2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άδεια πατέρα εργαζόμενου λόγω απόκτησης τέκνου 14 ημέρες»
  4. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 της ΚΣΣΕ του 2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η άδεια αιμοδοσίας χορηγείται κάθε φορά που πραγματοποιείται αιμοδοσία και μέχρι 4 αιμοδοσίες για κάθε έτος».
  5. Εργαζόμενοι που έχουν σύζυγο ή ανήλικο τέκνο που πάσχει από κακοήθεις νεοπλασίες, όπως λευχαιμίες, λεμφώματα και συμπαγείς όγκους και ακολουθεί θεραπείες με χημικούς ή ανοσοτροποποιητικούς παράγοντες ή ακτινοθεραπεία, δικαιούνται ειδικής άδειας συνοδού μέχρι 10 ημέρες για την πραγματοποίηση της θεραπείας. Για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας απαιτείται η προσκόμιση άπαξ σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης σε ισχύ για τον/την σύζυγο ή το ανήλικο τέκνο καθώς και βεβαίωση περί πραγματοποίησης της θεραπείας, η οποία θα πρέπει να κατατίθεται αμέσως μετά την επάνοδο του υπαλλήλου στην υπηρεσία, προκειμένου να εγκριθεί η άδεια.
  6. Στην παράγραφο 8α του άρθρου 6, της ΚΣΣΕ του 2009 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η άδεια εξετάσεων χορηγείται όταν το αντικείμενο σπουδών είναι συναφές με την ειδικότητα του εργαζόμενου».
  7. Να προβλεφθεί η σύσταση κοινής επιτροπής από εκπροσώπους της ΕΔΕΥΑ και της ΠΟΕ–ΔΕΥΑ προκειμένου να συνταχθεί κατ’ άρθρο 11 του ν. 4808/2021 πρότυπος οδηγός πολιτικής μηδενικής ανοχής σε συμπεριφορές βίας ή παρενόχλησης κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 του ν. 4808/2021. Ο οδηγός, που θα εκπονηθεί θα αποτελέσει παράρτημα της παρούσας Κλαδικής Σ.Σ.Ε.. Η αυτή επιτροπή θα εκπονήσει και πρότυπο οδηγό για τη ρύθμιση των λεπτομερειών τηλεργασίας των εργαζομένων στις Δ.Ε.Υ.Α., που και αυτός με τη σειρά του θα αποτελέσει παράρτημα της παρούσας Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

8.Τα συμβαλλόμενα μέρη έχοντας υπόψη την ανάγκη προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, τη βελτίωση των όρων των  συνθηκών εργασίας τους, την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών στις Δ.Ε.Υ.Α. καθώς και την αύξηση της παραγωγικότητας, αντιλαμβάνονται την ανάγκη διαμόρφωσης πλαισίου ιδιωτικής ασφάλισης του προσωπικού των Δ.Ε.Υ.Α. και Τηλεθέρμανσης της Χώρας για Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή περίθαλψη για ασφάλεια ζωής από ασθένεια ή ατύχημα, για μερική ή ολική αναπηρία από ατύχημα. Για τον λόγο αυτόν εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.–Δ.Ε.Υ.Α., όπως προτείνουν κείμενο με τις ειδικότερες ρυθμίσεις και προϋποθέσεις της ως άνω παροχής έως την ημερομηνία λήξης με οιονδήποτε τρόπο της παρούσας σύμβασης, ώστε να αποτελέσουν αντικείμενο της επόμενης κλαδικής Σ.Σ.Ε.

Σύμφωνα με το νόμο 4808/2021 οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας πρέπει να εμπεριέχουν όλες τις ρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Για το λόγο αυτό έγινε  κωδικοποίηση της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Η ΚΣΣΕ του 2022 κωδικοποιημένη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΟΕ-ΔΕΥΑ.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε την σύμβαση...

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Συγκρότηση σε σώμα »