Επιλογές
Ιστορικό
Όργανα Διοίκησης
Μέλη
Συνέδρια
Κλαδική Σύμβαση
Καταστατικό
Νόμοι
Πρακτικά Υποδείγματα
Φωτογραφικό Αρχείο
Πληροφορίες

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων

Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης

Καπετάν Άγρα 1,

591 00 Βέροια

Tηλ: 2331020530,
Fax: 2331020180,
e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

Νέα - Ανακοινώσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
09.01.19

Την τελευταία περίοδο αρκετοί επίτροποι δημιουργούν προβλήματα με τα είδη ένδυσης και ατομικής προστασίας που χορηγούνται σύμφωνα με την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας. Στα προβλήματα αυτά καλέστηκε το Ελεγκτικό Συνέδριο να αποφασίσει.

Πρόσφατα εκδόθηκαν δύο θετικές αποφάσεις από το 7ο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η πρώτη αφορά την χορήγηση τους μετά τις ημερομηνίες που αναφέρει η ΚΣΣΕ και η δεύτερη για το αν υποκρύπτουν τα είδη ένδυσης και ατομικής προστασίας οικονομική παροχή.

Οι αποφάσεις είναι: Για την πρώτη περίπτωση Αριθ. Πράξης 239, συνεδρίαση 17η /12.11.2018 και για τη δεύτερη περίπτωση Αριθ. Πράξης  260, συνεδρίαση 18η /26.11.2018.

Σε περίπτωση που αναζητηθούν και δεν βρεθούν επικοινωνήστε με το γραφείο της ομοσπονδίας να σας αποσταλούν.


 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
07.01.19

Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί με ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΔΕΥΑ στις 12-12-2018, με το άρθρο 13 του ν. 4483/2017 (Φ.Ε.Κ. 107/31.07.2017, τ. Α) οριζόταν τα ακόλουθα: «Το σύνολο του προσωπικού, που υπηρετούσε με σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις του ν. 1069/1980 (Α΄191) και δεν κατατάχθηκε σε θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 (Α΄87), εφόσον κατά την ημερομηνία συγχώνευσης είχε ενεργή σχέση εργασίας στις συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης και την απορροφώσας, κατατάσσεται, ύστερα από αίτησή του, σε θέσεις αορίστου χρόνου με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης και από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η οποία πρέπει να υποβληθεί εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3801/2009 (Α΄ 163) εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και στους εργαζόμενους αυτούς.

Μετά από ερμηνευτικά προβλήματα, που προέκυψαν κατά την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης και με συντονισμένες ενέργειες της Ομοσπονδίας έγινε τροποποίηση της διάταξης με το άρθρο 108 του ν. 4583/2018 ως εξής: «Το προσωπικό που υπηρετούσε με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως τρόπου πρόσληψης, σε επιχειρήσεις του ν. 1069/1980 και δεν κατατάχθηκε σε αντίστοιχες θέσεις, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 3852/2010, κατατάσσεται, ύστερα από αίτηση του, σε θέσεις αορίστου χρόνου, με απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης και από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η οποία πρέπει να υποβληθεί εντός δυο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Για τη νομιμότητα της κατάταξης αρκεί το πραγματικό γεγονός της απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού στις συγχωνευθείσες επιχειρήσεις κατά́ την ημερομηνία συγχώνευσης. Στην έννοια της απορροφώσας, υπάγονται και οι επιχειρήσεις του ν. 1069/1980 που επέκτειναν την εδαφική́ αρμοδιότητά́ τους δυνάμει του ν. 3852/2010. Οι διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3801/2009 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και στους εργαζόμενους αυτούς». Σύμφωνα, δε, με την αιτιολογική έκθεση της συγκεκριμένης διάταξης η παραπάνω τροποποίηση υπαγορεύθηκε σύμφωνα με την αιτιολογική του συγκεκριμένου άρθρου έκθεση, προκειμένου να αρθεί κάθε αμφισβήτηση, ώστε να μην υπάρξει προσωπικό το οποίο να ασκεί πραγματική εργασία, να καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες και να εξαιρεθεί από την εν λόγω ρύθμιση.

Μετά τις παραπάνω εξελίξεις οι συνάδελφοι, που εμπίπτουν στην παραπάνω διάταξη, μπορούν

α) σε περίπτωση, που έχει ήδη εκδοθεί απόφαση με το άρθρο 13 ν. 4483/2017 πριν την τροποποίησή του, καλό είναι να καταθέσουν αίτηση προκειμένου να επικαιροποιηθεί η προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης,   

β) σε περίπτωση, που έχει ανακληθεί η απόφαση, που έκανε δεκτή την αίτησή τους, μπορούν να καταθέσουν εκ νέου αίτηση και  

γ) σε περίπτωση, που δεν είχαν υποβάλει αίτηση, λόγω του γεγονότος, ότι η διάταξη προβλέπει εκ νέου προθεσμία για υποβολή αίτηση να προβούν στην υποβολή αίτησης εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευση του νόμου (Φ.Ε.Κ. 212, τεύχος Α΄, ημερ. δημοσίευσης 18.12.2018). 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Ομοσπονδία. 

 
<< Αρχική < Προηγ. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Επόμ. > Τελευταία >>

Αποτελέσματα 21 - 22 από 404