Επιλογές
Ιστορικό
Όργανα Διοίκησης
Μέλη
Συνέδρια
Κλαδική Σύμβαση
Καταστατικό
Νόμοι
Πρακτικά Υποδείγματα
Φωτογραφικό Αρχείο

----------------------
----------------------

Πληροφορίες

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων

Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης

Καπετάν Άγρα 1,

591 00 Βέροια

Tηλ: 2331020530,
Fax: 2331020180,
e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

Νέα - Ανακοινώσεις
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
13.11.20

  Πριν λίγες ημέρες ολοκληρώθηκαν οι Περιφερειακές Συσκέψεις που πραγματοποίησε η Ομοσπονδία. Πραγματοποιήθηκαν στις εξής πόλεις: Κομοτηνή, Ιωάννινα, Μεσολόγγι, Τρίπολη, Θήβα, Βέροια και Ηράκλειο.

  Κυρίαρχο θέμα ήταν το ζήτημα των συγχωνεύσεων των ΔΕΥΑ ανά Περιφέρεια όπως προέκυψε από την τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων σε ημερίδα στα Ιωάννινα. Συζητήθηκαν επίσης ο προγραμματισμός δράσης της Ομοσπονδίας, το αντεργατικό νομοσχέδιο που προωθεί για ψήφιση η Κυβέρνηση και διάφορα άλλα θέματα.

  Παρά το ότι οι συσκέψεις πραγματοποιήθηκαν εν μέσω πανδημίας η συμμετοχή των σωματείων ήταν πολύ μεγάλη. Όπως έχετε ενημερωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε προτάσεις για την βελτίωση της λειτουργίας των ΔΕΥΑ οι οποίες και έχουν αποσταλεί.

  Στις Περιφερειακές Συσκέψεις έχουν αναλυθεί με κάθε λεπτομέρεια οι προτάσεις αυτές. Είναι θέμα ημερών όπως μας ενημέρωσαν να κληθεί και η ΠΟΕ-ΔΕΥΑ στην διαβούλευση που θα γίνει για τις αλλαγές του θεσμικού πλαισίου των ΔΕΥΑ και γενικότερα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Προτάσεις αλλαγής θεσμικού πλαισίου ΔΕΥΑ

    Οι ΔΕΥΑ μετά από 40 έτη λειτουργίας έχουν αποδειχθεί ως οι πιο αξιόπιστοι φορείς στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης και ανάπτυξης των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης, αλλά και σε τομείς όπως η τηλεθέρμανση. Θεωρώντας τις λοιπόν ως ένα «πετυχημένο μοντέλο» οι προτάσεις μας αφορούν προτάσεις ενίσχυσης του ρόλου τους ως αυτοτελής δημοτικές επιχειρήσεις οι οποίες πρέπει να ενισχυθούν και να εκσυγχρονιστούν.

   Η βασική ιδιαιτερότητα του τομέα που δραστηριοποιούνται οι ΔΕΥΑ είναι ότι διαχειρίζεται προϊόντα από τα οποία υφίσταται συνεχής αλλά και αποκλειστική εξάρτηση των χρηστών. Το στοιχείο αυτό κάνει τον τομέα ιδιαίτερα ευαίσθητο, γεγονός που αναγνωρίζεται από την κείμενη νομοθεσία με την κατάταξη του στους εξαιρούμενους τομείς, αλλά και με την αποδοχή τους ως τον 6ο στόχο της «Ατζέντας 2030» που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο του ΟΗΕ το 2015 και η οποία σχετίζεται με τις σημαντικότερες προκλήσεις της εποχής μας για βιώσιμη οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διακυβέρνηση και ανάπτυξη.

  Στα πλαίσια λοιπόν αυτά στόχο για τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης αποτελεί η υιοθέτηση ενός πιο σύγχρονου μοντέλου ανάπτυξης τους το οποίο θα στηρίζεται αποκλειστικά στις αρχές της αειφορίας και της βιωσιμότητας. Ένα μοντέλο που θα επιτρέπει τη μετάβαση από την γραμμική σε μια πιο κυκλική οικονομία, (το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας αναγνωρίζεται σήμερα στην ΕΕ το βέλτιστο οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών που έχει επιφέρει) και το οποίο θα αναβαθμίζει τον ρόλο των ΔΕΥΑ ως φορέων διαχείρισης στον τομέα του περιβάλλοντος.

Οι απαιτούμενες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν αφορούν :

 • το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας,
 • την διαχείριση του προσωπικού και των πόρων,
 • την οικονομική διαχείριση και
 • την ανάπτυξη μηχανισμού σύγχρονης εταιρικής ευθύνης.

 

Πιο αναλυτικά :

                  Νομοθετικό Πλαίσιο 

  • Ενίσχυση του ρόλου των ΔΕΥΑ ως φορέων διαχείρισης και όχι απλών χρηστών με θέσπιση ειδικών κινήτρων για την εφαρμογή του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας στις δραστηριότητές τους.

  • Συμμετοχή στο Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων , στα Περιφερειακά Συμβούλια Υδάτων, στα Περιφερειακά Συμβούλια Πολιτικής προστασίας κλπ. με δικαίωμα ψήφου.

  • Επαναπροσδιορισμός των αρχών και μεθόδων που αφορούν στη εφαρμογή της Υδατικής Πολιτικής στην Ελλάδα, (μοντέλα κοστολόγησης ύδατος και γενικά υπηρεσιών ύδρευσης/ αποχέτευσης - ενιαία τιμολογιακή πολιτική που θα λαμβάνει υπόψη της το συνολικό κόστος διαχείρισης των πόρων (άμεσο και έμμεσο κλπ.).

  • Θέσπιση ειδικών ομάδων υποστήριξης για την εφαρμογή των μέτρων και εργαλείων που προτείνονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής, (ωρίμανση μελετών, εξειδίκευση χρηματοδοτικών εργαλείων κλπ. ), με έμφαση στην προστασία των πόρων και του περιβάλλοντος , στην ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, στην ανάπτυξη προτύπων (ISO ή συναφών) και Σχεδίων Ασφάλειας Νερού, στην απομείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των εγκαταστάσεων (ενεργειακές κοινότητες, netmettering), στην επαναχρησιμοποίηση προϊόντων όπως η ιλύς και η εκροή των Μονάδων Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων κλπ.

  • Ενίσχυση της ευελιξίας και του ρόλου των ΔΕΥΑ ως επιχειρήσεις αιχμής με 24ωρη λειτουργία, (εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία , ενιαίοι Οργανισμοί Εσωτερικής Λειτουργίας, Κανονισμοί δικτύων, Κανονισμοί Προσωπικού κλπ.).

  • Βελτίωση σύνθεσης ΔΣ, (επιλογή μελών με γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο των επιχειρήσεων).

  • Κατάργηση ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

     Διαχείριση προσωπικού και πόρων

  • Προλήψεις μόνιμου προσωπικού από τις ΔΕΥΑ, υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, (θέσπιση κριτηρίου εντοπιότητας).

  • Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού απ' ευθείας από τις ΔΕΥΑ, (περιορισμός ανάλογα με τις θέσεις που προβλέπονται στον ΟΕΥ).

  • Ενεργοποίηση κινήτρων εθελούσιας εξόδου για την ανανέωση του προσωπικού.

  • Κατάργηση ένταξης στους περιορισμούς του ΑΝ 173/67 και αποζημίωση του προσωπικού σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν για τον ιδιωτικό τομέα.

  • Υποχρεωτική σύνταξη κανονισμού εργασίας σε ΔΕΥΑ που έχουν πάνω από 10 εργαζόμενους.

  • Ενεργοποίηση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και υπαγωγή των εργαζομένων σε αυτές.

  • Παύση καταβολής της αμοιβής των εργαζομένων μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών. 

  • Αναδιοργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης των εργαζομένων στις ΔΕΥΑ. 

  • Ίδρυση Τμημάτων Σχολών Μαθητείας με γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό των ΔΕΥΑ.

    

   Οικονομική διαχείριση 

  • Θεσμοθέτηση αρχών ενιαίας τιμολογιακής πολιτικής όπου θα καθορίζονται με σαφήνεια κοινοί όροι για τα  κοινωνικά τιμολόγια.

  • Ανάπτυξη αξιόπιστων μηχανισμών ελέγχου της εισπραξιμότητας των τιμολογίων και της ρύθμισης των εισπράξεων σε μεσοπρόθεσμη βάση (διαχείριση πελατών).

  • Υποχρεωτική τοποθέτηση υδρομέτρων σε όλους του οικισμούς και χρέωση με το κυβικό.

  • Ουσιαστικός έλεγχος των εσόδων της επιχείρησης. Αυστηρή εφαρμογή του άρθρου 25 του ν. 1069/1980.

  • Ενίσχυση αυτοτέλειας επιχειρήσεων και ανάπτυξη κινήτρων διεύρυνσης του αντικειμένου τους.

  • Κίνητρα εκσυγχρονισμού και εφαρμογής αρχών βιώσιμης ανάπτυξης (μοντέλο κυκλικής οικονομίας).

  • Τροποποίηση και απλούστευση διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων στις ΔΕΥΑ (μελέτες- έργα- υπηρεσίες).

  • Αύξηση του ορίου της απ' ευθείας ανάθεσης.           

   

         Εξωστρέφεια & Εταιρική ευθύνη 

 

  • Συνεργασίες και δράσεις με τοπικούς φορείς, δημότες - χρήστες - Σύνταξη Χάρτη Υποχρεώσεων Καταναλωτή.

  • Θεσμοθέτηση συνεργασιών με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακά ιδρύματα (χρηματοδοτικά εργαλεία).

  • Κοινές δράσεις και FORUM με φορείς του κλάδου σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

    

 

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
12.11.20
 

 Μετά την απόφαση της κυβέρνησης για ολικό lockdown σε όλη τη χώρα προκύπτουν πολλά ερωτήματα για το πως πρέπει να λειτουργήσουν οι ΔΕΥΑ και τι ισχύει για τους εργαζόμενους την περίοδο μέχρι 30.11.2020 

  Αρχικά να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με την Π.Ν.Π. 11.3.2020, άρθρο 5, παρ. 1, για τους εργαζόμενους των ΔΕΥΑ ισχύει ότι και για τους εργαζόμενους του δημοσίου τομέα «Υπάλληλοι που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, ………..»

  Να επισημάνουμε επίσης ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρο  4 της Π.Ν.Π. 14.3.2020 στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα ύδρευσης και ενέργειας, οι άδειες ειδικού σκοπού χορηγούνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης με βάση τα καθήκοντα του εργαζομένου και τις ανάγκες της επιχείρησης.

 Η εγκύκλιος αρ. πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69(/126/16316 που εκδόθηκε στις 20.9.2020 αναφέρει ότι ισχύουν όλες οι προηγούμενες εγκύκλιοι και Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου για την αντιμετώπιση του covid 19.

 Επανακαθορίζει επίσης τις ομάδες αυξημένου κινδύνου και τις προϋποθέσεις της ειδικής άδειας απουσίας. Η ομάδα αυτή δύναται κατόπιν αίτησης τους να απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική άδεια απουσίας με αιτιολογημένη γνωμάτευση από τον θεράποντα γιατρό σχετικής ειδικότητας ή από γιατρό σχετικής ειδικότητας υγειονομικής δομής (δημόσια ή ιδιωτική). Οι υπάλληλοι αυτοί παρέχουν υποχρεωτικά εργασία εξ αποστάσεως όταν αυτό είναι δυνατό. Αν δεν είναι δυνατή η εργασία εξ αποστάσεως τότε κάθε τέταρτη μέρα απουσίας στο σύνολο της εν λόγω άδειας χρεώνεται με κανονική άδεια ή οποιαδήποτε άλλη άδεια δικαιούται εκτός της αναρρωτικής.

 Στις 7.11.2020 εκδόθηκε νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/ακ.20764) με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού». Θεσπίζονται μέτρα προστασίας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και κάθε φορέας καλείται να προβεί σε πλάνο εργασιών λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων, την προστασία των εργαζομένων υψηλού κινδύνου και την εξ αποστάσεως εργασία.

 Σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια, αλλά και βάση τις ιδιαιτερότητες του κάθε φορέα θα πρέπει:

 

 • Να προσδιοριστεί ο απαιτούμενος αριθμός προσωπικού για αυτοπρόσωπη παροχή εργασίας.

 • Να προσδιοριστεί στο μέγιστο δυνατό ποσοστό το προσωπικό που θα παρέχει υποχρεωτική τηλεργασία χωρίς να λαμβάνονται υπόψη εκείνοι που απουσιάζουν με ειδική άδεια απουσίας που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου.

 • Να υπάρχει υποχρεωτική προστασία υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας όπου είναι εφικτό.

 • Να προσδιοριστούν ποιοι υπάλληλοι θα παρέχουν αυτοπρόσωπη εργασία και ποιοι εκ περιτροπής σε ότι αφορά τους υπαλλήλους που τα καθήκοντα δε δύνανται να ασκηθούν εξ αποστάσεως.

 •  Σύμφωνα με την εγκύκλιο εξακολουθούν να ισχύουν οι κάτωθι διευκολύνσεις για υπαλλήλους-γονείς οι οποίες προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 5 και 5Α της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

 • α) Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού. Σε περίπτωση εξάντλησης των ημερών κανονικής άδειας που δικαιούται ο υπάλληλος, η τέταρτη ημέρα χρεώνεται, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια, με οποιαδήποτε άλλη άδεια δικαιούται ο υπάλληλος ανεξαρτήτως των τυχόν ειδικών προϋποθέσεων χορήγησής της (π.χ. άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης).

   Για γονείς που έχουν παιδιά στο Γυμνάσιο ισχύουν τα μέτρα που έχουν αποφασισθεί από τον Μάρτιο με μειωμένο ωράριο ή εξ αποστάσεως εργασία, ή εργασία σε διαφορετικό από το προβλεπόμενο ωράριο ή άδεια ειδικού σκοπού.

  β) Παροχή εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και είκοσι πέντε (25%) τις εκατό ημερησίως. Υπενθυμίζεται ότι οι υπάλληλοι που κάνουν χρήση της εν λόγω διευκόλυνσης θα πρέπει να αναπληρώσουν τον χρόνο που δεν παρείχαν εργασία (σχετική η αριθ.

  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 εγκύκλιος, ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ).

  γ) Παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, εφόσον αυτό είναι δυνατό με βάση τα καθήκοντα που ασκεί ο/η υπάλληλος.

  δ) Παροχή εργασίας κατά πλήρες ωράριο σε διαφορετικό χρόνο από το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας.

  2. Εξακολουθεί να ισχύει η ειδική άδεια απουσίας για τις υπάλληλους που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου.

  3. Εξακολουθεί να ισχύει η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού για όσους υπαλλήλους απαιτείται να τεθούν σε περιορισμό λόγω ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος covid 19.

   Συγκεκριμένες περιπτώσεις:

 •   Σε περίπτωση που εργαζόμενος τεθεί σε καραντίνα στο πλαίσιο των μέτρων προληπτικού ελέγχου, δύναται να πραγματοποιήσει εξ αποστάσεως εργασία και σε περίπτωση ανέφικτης εφαρμογής της θα απασχοληθεί 1 ώρα επιπλέον την ημέρα, από την λήξη του περιορισμού, μέχρι να εξαντληθεί το μισό των ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες παραμονής κατ’ οίκον.

  Σε περίπτωση που νοσήσει τέκνο από κορωνοϊό ανεξαρτήτου ηλικίας, καθώς και γονείς ατόμων με αναπηρία δικαιούνται ειδική άδεια ασθένειας τέκνου.

  Σε περίπτωση που εργαζόμενος απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό, λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 και κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), απουσιάζει δικαιολογημένα από την επιχείρηση με αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης. Οι υπάλληλοι της παρούσας παραγράφου προσμετρώνται στους υπαλλήλους, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία.

   Σε περίπτωση που υπάρχει αναστολή λειτουργίας σχολικής μονάδας τότε είναι δυνατή η παροχή εξ αποστάσεως εργασία, όταν είναι εφικτή. Εάν δεν είναι εφικτή τότε ως εναλλακτική χορηγείται άδεια ειδικού σκοπού της παρ. 3 του άρθρου 4 της Π.Ν.Π. 11.3.2020. Σε περίπτωση που έχει εξαντληθεί η κανονική άδεια τότε μπορεί να δηλωθεί οποιαδήποτε άλλη.  

 
 
<< Αρχική < Προηγ. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Επόμ. > Τελευταία >>

Αποτελέσματα 21 - 22 από 454