Επιλογές
Ιστορικό
Όργανα Διοίκησης
Μέλη
Συνέδρια
Κλαδική Σύμβαση
Καταστατικό
Νόμοι
Πρακτικά Υποδείγματα
Φωτογραφικό Αρχείο

----------------------
----------------------

Πληροφορίες

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων

Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης

Καπετάν Άγρα 1,

591 00 Βέροια

Tηλ: 2331020530,
Fax: 2331020180,
e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

Νέα - Ανακοινώσεις
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
18.08.20
 

Σας ενημερώνουμε ότι στις 17-8-2020 υπογράφτηκε Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ:9ΠΙ946ΜΤΛ6-ΝΟΒ) με θέμα: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

 

Για τις ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί στην αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.5.2020 απόφαση, θα χορηγηθούν κατόπιν αιτήσεως και βάσει ιατρικών δικαιολογητικών ειδική άδεια απουσίας, εφόσον δε δύναται να εργασθούν σε υπηρεσίες back office ή σε χώρο που να μην έρχεται σε επαφή με το κοινό, ή με τους λοιπούς εργαζόμενους και εφόσον δε δύναται να εξασφαλιστεί η ικανή και απαιτούμενη απόσταση μεταξύ των εργαζομένων. Εφόσον τα ανωτέρω δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν, η ειδική αυτή άδεια απουσίας θα χορηγείται αποκλειστικά και μόνο σε εκείνους τους υπαλλήλους που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, των οποίων τα καθήκοντα δύνανται να παρέχονται εξ αποστάσεως ή η φύση των καθηκόντων τους δεν απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην Υπηρεσία. Αντίθετα, υπάλληλοι, οι οποίοι ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου αλλά δεν δύνανται λόγω της φύσης των καθηκόντων τους να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία, όπως για π.χ. προϊστάμενοι, βοηθητικό – τεχνικό προσωπικό κ.α., θα προσέρχονται στην υπηρεσία τους για παροχή αυτοπρόσωπης εργασίας διασφαλιζομένων σε κάθε περίπτωση των όρων υγείας και πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού.

 

Συνοψίζοντας, η ειδική άδεια απουσίας θα χορηγείται μόνο στους υπαλλήλους των οποίων τα καθήκοντα δύνανται να παρασχεθούν εξ αποστάσεως και εφόσον στην υπηρεσία του δεν είναι εφικτό να εξασφαλιστούν οι όροι διαφύλαξης των μέτρων υγείας και προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού.

 

Η χορήγηση της ειδικής άδειας απουσίας είναι υποχρεωτική όταν συνιστάται από τον θεράποντα ιατρό, έστω και αν είναι δυνατή η απασχόληση του σε υπηρεσίες back office ή ακόμα και αν τηρούνται όλες οι υγειονομικές συνθήκες προστασίας στο χώρο εργασίας του.

 

Για τους υπαλλήλους οι οποίοι δεν ανήκουν οι ίδιοι σε ομάδες αυξημένου κινδύνου αλλά ανήκουν σε αυτές άτομα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος, δεν προβλέπεται άδεια απουσίας σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση

 
 
Εγκύκλιος του νόμου 4674/2020
29.07.20

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η εγκύκλιος του  ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄53), με τον οποίο ρυθμίζονται – ανάμεσα σε άλλα- και ζητήματα του προσωπικού των ΟΤΑ α΄ βαθμού, που προσλήφθηκε με την προκήρυξη 3Κ/2018.

Ειδικότερα:

Άρθρο 74 του ν. 4674/2020: Υποχρέωση παραμονής 7 έτη σε θέσεις υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α΄ βαθμού

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4674/2020 «Υπάλληλοι που διορίστηκαν ή προσλήφθηκαν σύμφωνα με την ειδική διαδικασία του άρθρου 24 του ν. 4479/2017, σε θέσεις υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α΄ βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται σε αυτούς, δεν αποσπώνται, μετακινούνται ή μετατάσσονται, εάν δεν παρέλθουν επτά (7) τουλάχιστον έτη από τον διορισμό ή την πρόσληψή τους. Εξαιρούνται οι αποσπάσεις για λόγους υγείας και συνυπηρέτησης, καθώς και οι αμοιβαίες μετατάξεις, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 και το άρθρο 10 του ν. 4440/2016. Το παρόν άρθρο καταλαμβάνει και υπαλλήλους που διορίστηκαν ή προσλήφθηκαν σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ.»

Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόβλεψη, απαγορεύονται οι μετακινήσεις, οι μετατάξεις και οι αποσπάσεις των διοριστέων/ προσληπτέων της 3Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ, αν δεν παρέλθει τουλάχιστον επταετία από το διορισμό ή την πρόσληψή τους.

Η ανωτέρω απαγόρευση αφορά:

- Τις μετακινήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3584/2007, σε άλλες οργανικές μονάδες του οικείου ΟΤΑ ή με το άρθρο 15 του ν. 4257/2014, όπως ισχύει, σε φορείς της παρ. 1 του ίδιου άρθρου.

- Τις αποσπάσεις, μέσω του ΕΣΚ ή με ειδικές, κατά περίπτωση, διατάξεις, με εξαίρεση την απόσπαση για λόγους συνυπηρέτησης και την απόσπαση για λόγους υγείας, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του αρ. 7 του ν. 4440/2016.

- Τις μετατάξεις

- Εντός του οικείου ΟΤΑ, ήτοι μετάταξη από κλάδο σε κλάδο της ίδιας κατηγορίας (άρθρο 75 του ν. 3584/2007), μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας (άρθρο 76 του ν. 3584/2007 ), μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας με εμπειρία (άρθρο 77 του ν. 3584/2007).

- Από τον ΟΤΑ σε άλλο φορέα, μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας ή με ειδικές, κατά περίπτωση, διατάξεις, με εξαίρεση τις αμοιβαίες μετατάξεις, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 4440/2016.

Τυχόν αποσπάσεις, μετακινήσεις ή μετατάξεις που έχουν διενεργηθεί για τους υπαλλήλους που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 74 του ν. 4674/2020 θα πρέπει να ανακληθούν άμεσα.

 Εξαιρέσεις:

Εξαιρούνται και δύνανται να διενεργηθούν και πριν τη συμπλήρωση της επταετούς παραμονής:

- Αποσπάσεις για λόγους υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 4440/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του ν. 4647/2019 και προβλέφθηκε ότι το προσωπικό που ανήκει οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού δύναται να αιτηθεί απόσπαση για λόγους υγείας μόνο σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού. Αναλυτικές οδηγίες έχουν παρασχεθεί με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/430/οικ.2631/17-1-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου μας (ΑΔΑ:67ΟΓ46ΜΤΛ6-ΔΩΞ).

- Αποσπάσεις για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο υπάλληλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει. Ειδικά το προσωπικό που ανήκει οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α΄ βαθμού δύναται να αιτηθεί απόσπαση για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο υπάλληλο μόνο σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων ΟΤΑ α΄ βαθμού, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4440/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 26 παρ. 1 του ν. 4690/2020 (Α΄104).

-  Αποσπάσεις για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο ένστολο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2946/2001, όπως ισχύει.

- Αποσπάσεις αιρετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ.7 του ν.3852/2010, όπως ισχύει (σχετική η αριθμ. 369/2011 Γνμδ. ΝΣΚ, αποδεκτή).

- Αμοιβαίες μετατάξεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει. Ειδικά για το προσωπικό των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α΄ βαθμού, επιτρέπονται, κατ’ εξαίρεση, οι αμοιβαίες μετατάξεις και πριν την πάροδο της διετίας από το διορισμό, εφόσον οι μετατασσόμενοι ανήκουν οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα ΟΤΑ α΄ βαθμού (άρθρο 44 του ν. 5 4647/2019), σχετική η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/430/οικ.2631/17-1-2020 εγκύκλιος του Υπουργείου μας (ΑΔΑ:67ΟΓ46ΜΤΛ6-ΔΩΞ).

Ειδικά για το προσωπικό των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) των ΟΤΑ α΄ βαθμού, επιτρέπονται, κατ’ εξαίρεση και πριν τη συμπλήρωση της επταετούς παραμονής, οι ανωτέρω αποσπάσεις, καθώς και αμοιβαίες μετατάξεις, μόνο εφόσον οι φορείς προέλευσης και υποδοχής αποτελούν φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης, λαμβανομένων υπόψη των προβλέψεων του ν.4440/2016 και του ν.4646/2019. 

Για τυχόν απορίες επικοινωνήστε με το προεδρείο της Ομοσπονδίας


 
<< Αρχική < Προηγ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμ. > Τελευταία >>

Αποτελέσματα 17 - 18 από 443