Επιλογές
Ιστορικό
Όργανα Διοίκησης
Μέλη
Συνέδρια
Κλαδική Σύμβαση
Καταστατικό
Νόμοι
Πρακτικά Υποδείγματα
Φωτογραφικό Αρχείο

----------------------
----------------------

Πληροφορίες

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων

Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης

Καπετάν Άγρα 1,

591 00 Βέροια

Tηλ: 2331020530,
Fax: 2331020180,
e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

Νέα - Ανακοινώσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
12.11.20
 

 Μετά την απόφαση της κυβέρνησης για ολικό lockdown σε όλη τη χώρα προκύπτουν πολλά ερωτήματα για το πως πρέπει να λειτουργήσουν οι ΔΕΥΑ και τι ισχύει για τους εργαζόμενους την περίοδο μέχρι 30.11.2020 

  Αρχικά να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με την Π.Ν.Π. 11.3.2020, άρθρο 5, παρ. 1, για τους εργαζόμενους των ΔΕΥΑ ισχύει ότι και για τους εργαζόμενους του δημοσίου τομέα «Υπάλληλοι που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, ………..»

  Να επισημάνουμε επίσης ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρο  4 της Π.Ν.Π. 14.3.2020 στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα ύδρευσης και ενέργειας, οι άδειες ειδικού σκοπού χορηγούνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης με βάση τα καθήκοντα του εργαζομένου και τις ανάγκες της επιχείρησης.

 Η εγκύκλιος αρ. πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69(/126/16316 που εκδόθηκε στις 20.9.2020 αναφέρει ότι ισχύουν όλες οι προηγούμενες εγκύκλιοι και Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου για την αντιμετώπιση του covid 19.

 Επανακαθορίζει επίσης τις ομάδες αυξημένου κινδύνου και τις προϋποθέσεις της ειδικής άδειας απουσίας. Η ομάδα αυτή δύναται κατόπιν αίτησης τους να απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική άδεια απουσίας με αιτιολογημένη γνωμάτευση από τον θεράποντα γιατρό σχετικής ειδικότητας ή από γιατρό σχετικής ειδικότητας υγειονομικής δομής (δημόσια ή ιδιωτική). Οι υπάλληλοι αυτοί παρέχουν υποχρεωτικά εργασία εξ αποστάσεως όταν αυτό είναι δυνατό. Αν δεν είναι δυνατή η εργασία εξ αποστάσεως τότε κάθε τέταρτη μέρα απουσίας στο σύνολο της εν λόγω άδειας χρεώνεται με κανονική άδεια ή οποιαδήποτε άλλη άδεια δικαιούται εκτός της αναρρωτικής.

 Στις 7.11.2020 εκδόθηκε νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/ακ.20764) με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού». Θεσπίζονται μέτρα προστασίας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και κάθε φορέας καλείται να προβεί σε πλάνο εργασιών λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων, την προστασία των εργαζομένων υψηλού κινδύνου και την εξ αποστάσεως εργασία.

 Σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια, αλλά και βάση τις ιδιαιτερότητες του κάθε φορέα θα πρέπει:

 

 • Να προσδιοριστεί ο απαιτούμενος αριθμός προσωπικού για αυτοπρόσωπη παροχή εργασίας.

 • Να προσδιοριστεί στο μέγιστο δυνατό ποσοστό το προσωπικό που θα παρέχει υποχρεωτική τηλεργασία χωρίς να λαμβάνονται υπόψη εκείνοι που απουσιάζουν με ειδική άδεια απουσίας που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου.

 • Να υπάρχει υποχρεωτική προστασία υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας όπου είναι εφικτό.

 • Να προσδιοριστούν ποιοι υπάλληλοι θα παρέχουν αυτοπρόσωπη εργασία και ποιοι εκ περιτροπής σε ότι αφορά τους υπαλλήλους που τα καθήκοντα δε δύνανται να ασκηθούν εξ αποστάσεως.

 •  Σύμφωνα με την εγκύκλιο εξακολουθούν να ισχύουν οι κάτωθι διευκολύνσεις για υπαλλήλους-γονείς οι οποίες προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 5 και 5Α της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

 • α) Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού. Σε περίπτωση εξάντλησης των ημερών κανονικής άδειας που δικαιούται ο υπάλληλος, η τέταρτη ημέρα χρεώνεται, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια, με οποιαδήποτε άλλη άδεια δικαιούται ο υπάλληλος ανεξαρτήτως των τυχόν ειδικών προϋποθέσεων χορήγησής της (π.χ. άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης).

   Για γονείς που έχουν παιδιά στο Γυμνάσιο ισχύουν τα μέτρα που έχουν αποφασισθεί από τον Μάρτιο με μειωμένο ωράριο ή εξ αποστάσεως εργασία, ή εργασία σε διαφορετικό από το προβλεπόμενο ωράριο ή άδεια ειδικού σκοπού.

  β) Παροχή εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και είκοσι πέντε (25%) τις εκατό ημερησίως. Υπενθυμίζεται ότι οι υπάλληλοι που κάνουν χρήση της εν λόγω διευκόλυνσης θα πρέπει να αναπληρώσουν τον χρόνο που δεν παρείχαν εργασία (σχετική η αριθ.

  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 εγκύκλιος, ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ).

  γ) Παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, εφόσον αυτό είναι δυνατό με βάση τα καθήκοντα που ασκεί ο/η υπάλληλος.

  δ) Παροχή εργασίας κατά πλήρες ωράριο σε διαφορετικό χρόνο από το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας.

  2. Εξακολουθεί να ισχύει η ειδική άδεια απουσίας για τις υπάλληλους που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου.

  3. Εξακολουθεί να ισχύει η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού για όσους υπαλλήλους απαιτείται να τεθούν σε περιορισμό λόγω ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος covid 19.

   Συγκεκριμένες περιπτώσεις:

 •   Σε περίπτωση που εργαζόμενος τεθεί σε καραντίνα στο πλαίσιο των μέτρων προληπτικού ελέγχου, δύναται να πραγματοποιήσει εξ αποστάσεως εργασία και σε περίπτωση ανέφικτης εφαρμογής της θα απασχοληθεί 1 ώρα επιπλέον την ημέρα, από την λήξη του περιορισμού, μέχρι να εξαντληθεί το μισό των ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες παραμονής κατ’ οίκον.

  Σε περίπτωση που νοσήσει τέκνο από κορωνοϊό ανεξαρτήτου ηλικίας, καθώς και γονείς ατόμων με αναπηρία δικαιούνται ειδική άδεια ασθένειας τέκνου.

  Σε περίπτωση που εργαζόμενος απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό, λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 και κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), απουσιάζει δικαιολογημένα από την επιχείρηση με αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης. Οι υπάλληλοι της παρούσας παραγράφου προσμετρώνται στους υπαλλήλους, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία.

   Σε περίπτωση που υπάρχει αναστολή λειτουργίας σχολικής μονάδας τότε είναι δυνατή η παροχή εξ αποστάσεως εργασία, όταν είναι εφικτή. Εάν δεν είναι εφικτή τότε ως εναλλακτική χορηγείται άδεια ειδικού σκοπού της παρ. 3 του άρθρου 4 της Π.Ν.Π. 11.3.2020. Σε περίπτωση που έχει εξαντληθεί η κανονική άδεια τότε μπορεί να δηλωθεί οποιαδήποτε άλλη.  

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
04.11.20
 

Όπως είναι γνωστό με το νόμο 4735/2020, άρθρο 25, επιτρέπονται οι αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων ΔΕΥΑ μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων, σε κενή θέση και, εφόσον δεν υπάρχει, με μεταφορά της θέσης, με την προϋπόθεση να ανήκουν στην ίδια εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, με απόφαση των αρμόδιων προς διορισμό οργάνων των φορέων προέλευσης και υποδοχής, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη των διοικητικών συμβουλίων των επιχειρήσεων.

Οι αμοιβαίες μετατάξεις, οι αποσπάσεις για σοβαρούς λόγους υγείας και αποσπάσεις λόγω συνυπηρέτησης εξαιρούνται από τους περιορισμούς του άρθρου 74 του ν. 4674/2020 που απαγορεύει τις μετατάξεις και αποσπάσεις εργαζομένων που προσελήφθησαν με την 3Κ.

Πολλοί συνάδελφοι ενδιαφέρονται για αμοιβαία μετάταξη. Για δική τους διευκόλυνση μπορούν να επικοινωνήσουν με το γραφείο της Ομοσπονδίας ή να στείλουν mail με πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο-τηλέφωνο-ειδικότητα) καθώς και τις ΔΕΥΑ που επιθυμούν να μεταταχθούν.

Στις περιπτώσεις που θα υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον για μετάταξη θα ενημερώνονται άμεσα από την ομοσπονδία.

Στις 25-7-2016 η ΠΟΕ-ΔΕΥΑ με επιστολή προς τα σωματεία έκανε γνωστή την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια υπαλλήλων Δ.Ε. χωρίς απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Με την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της ΠΟΕ-ΔΕΥΑ του έτους 2011 οι τεχνίτες χωρίς πτυχίο, χειριστές μηχανημάτων και οδηγοί κατατάσσονται στα κλιμάκια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το ενιαίο μισθολόγιο (4354/2015) τοποθετούσε αυτή την κατηγορία εργαζομένων σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα και μόνο. Με το νόμο 4405/2016, άρθρο 2, παρ. 1, εντάσσονται στα κλιμάκια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στις περιπτώσεις που δεν έχει πραγματοποιηθεί η αλλαγή πρέπει να γίνει με αναδρομική ισχύ.

 
 
<< Αρχική < Προηγ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμ. > Τελευταία >>

Αποτελέσματα 11 - 12 από 443