Επιλογές
Ιστορικό
Όργανα Διοίκησης
Μέλη
Συνέδρια
Κλαδική Σύμβαση
Καταστατικό
Νόμοι
Πρακτικά Υποδείγματα
Φωτογραφικό Αρχείο

----------------------
----------------------

Πληροφορίες

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων

Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης

Καπετάν Άγρα 1,

591 00 Βέροια

Tηλ: 2331020530,
Fax: 2331020180,
e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

Η 3μελής Ελεγκτική Επιτροπή, ως όργανο ελέγχου Εκτύπωση E-mail

Ο έλεγχος και η εποπτεία της Διοίκησης ασκείται από τριμελή (3) Ελεγκτική Επιτροπή, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, για θητεία ίση με εκείνη της Διοίκησης.

Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τα στοιχεία της οικονομικής διαχείρισης της Ομοσπονδίας για το προηγούμενο 18μηνο και συντάσσει σχετική έκθεση (πρακτικό) της οποίας αντίγραφα παραδίδει στον Πρόεδρο, στο Γενικό Γραμματέα και στον Ταμία. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά σε όλα τα Σωματεία-Μέλη της Ομοσπονδίας, το αργότερο εντός μηνός.

Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στο Τακτικό Συνέδριο για έγκριση.

Εκτός από τις ετήσιες εκθέσεις της, η Ελεγκτική Επιτροπή κάνει έλεγχο και συντάσσει έκθεση γενική επί της οικονομικής διαχείρισης και των περιουσιακών στοιχείων της Ομοσπονδίας για ολόκληρη την τριετία, την οποία υποβάλλει στο Συνέδριο. Η γενική αυτή έκθεση αποστέλλεται σε όλα τα Σωματεία-Μέλη, ή τουλάχιστον διανέμεται προ ή κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης σε όλους τους μετέχοντες Αντιπροσώπους.

Η Ελεγκτική Επιτροπή μπορεί να διενεργήσει και έκτακτο έλεγχο οποτεδήποτε της το ζητήσει με απόφασή της η Εκτελεστική Επιτροπή ή η Διοίκηση της Ομοσπονδίας. Επίσης, μπορεί να διενεργήσει έκτακτο έλεγχο και με πρόσκληση του Προέδρου της, αλλά όχι σε διαστήματα μικρότερα του εξαμήνου. Η έκθεση που συντάσσει η Ελεγκτική Επιτροπή σε κάθε έκτακτο έλεγχο αποστέλλεται υποχρεωτικά σε όλα τα Σωματεία-Μέλη της Ομοσπονδίας, το αργότερο εντός μηνός. Η Διοίκηση και ειδικότερα τα αρμόδια πρόσωπα αυτής, θέτουν υποχρεωτικά και απροφάσιστα στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής κάθε παραστατικό στοιχείο και κάθε βιβλίο ή άλλο στοιχείο που ζητηθεί για διενέργεια ελέγχου. Με έγγραφη πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος μέλους της, η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ημέρα της εκλογής της και με μυστική ψηφοφορία εκλέγει τον Πρόεδρό της και τον Αναπληρωτή του. Ο Πρόεδρος συγκαλεί κάθε φορά την Ελεγκτική Επιτροπή και προεδρεύει των συνεδριάσεών της. Αν δεν παρίσταται σε μία συνεδρίαση ο Πρόεδρος, προεδρεύει ο Αναπληρωτής του.

Ο Προεδρεύων, σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι αρμόδιος και υπεύθυνος για τη σύνταξη της έκθεσης (πρακτικό).


Η Εξελεγκτική Επιτροπή κατά σειρά προτίμησης:

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Βολτσάκης  Κώστας                          ΔΕΥΑ Δράμας

Βαρμάζης  Βασίλης                           ΔΕΥΑ Κατερίνης

Κεμανετζής  Ευάγγελος                     ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης