Επιλογές
Ιστορικό
Όργανα Διοίκησης
Μέλη
Συνέδρια
Κλαδική Σύμβαση
Καταστατικό
Νόμοι
Πρακτικά Υποδείγματα
Φωτογραφικό Αρχείο

----------------------
----------------------

Πληροφορίες

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων

Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης

Καπετάν Άγρα 1,

591 00 Βέροια

Tηλ: 2331020530,
Fax: 2331020180,
e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

Η 7μελής Εκτελεστική Επιτροπή Εκτύπωση E-mail

Οι Πρόεδρος, α’ Αντιπρόεδρος, β’ Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και ένα μέλος της Διοίκησης που αναδεικνύονται κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, αποτελούν την ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, όργανο επιφορτισμένο με την εκτέλεση των αποφάσεων της Διοίκησης και την εισήγηση-προετοιμασία των θεμάτων σ’ αυτήν.

Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα τακτικά μία (1) φορά κάθε μήνα και έκτακτα όποτε κριθεί αναγκαίο ή το ζητήσουν έγγραφα τέσσερα (4) από τα μέλη της.

Έχει απαρτία με την παρουσία τεσσάρων (4) μελών της και αποφαίνεται στις διάφορες αρμοδιότητές της με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων στη συνεδρίαση.

Για τις συζητήσεις σ’ αυτή τηρούνται συνοπτικά πρακτικά σε ειδικό βιβλίο.

Ειδικότερα, η Εκτελεστική Επιτροπή, εκτός από την εκτέλεση των αποφάσεων της Διοίκησης, εισηγείται προς αυτήν την προετοιμασία όλων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης που συζητούνται στις τακτικές της συνεδριάσεις, καθώς και στις έκτακτες, προετοιμάζει και συντάσσει τα προσχέδια απολογισμού, διοικητικού και οικονομικού, καθώς και τους προϋπολογισμούς, καθώς και οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο της ανατεθεί από την Διοίκηση.

Ακόμη, η Εκτελεστική Επιτροπή έχει εξαιρετικά αποφασιστική αρμοδιότητα σε συγκεκριμένα θέματα, στα οποία αποφασίζει εφόσον της παρασχεθεί η αντίστοιχη εξουσία από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της Διοίκησης. Με την ίδια πλειοψηφία η Διοίκηση της Ομοσπονδίας μπορεί να ανατρέψει την κατ’ εξουσιοδότησή της εκδοθείσα απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Τον συντονισμό του έργου της Εκτελεστικής Επιτροπής και τη διεύθυνση των συνεδριάσεών της έχει ο Πρόεδρος της Διοίκησης της Ομοσπονδίας.