Επιλογές
Ιστορικό
Όργανα Διοίκησης
Μέλη
Συνέδρια
Κλαδική Σύμβαση
Καταστατικό
Νόμοι
Πρακτικά Υποδείγματα
Φωτογραφικό Αρχείο

----------------------
----------------------

Πληροφορίες

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων

Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης

Καπετάν Άγρα 1,

591 00 Βέροια

Tηλ: 2331020530,
Fax: 2331020180,
e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

Το Γενικό Συμβούλιο Εκτύπωση E-mail

1. Το Γενικό Συμβούλιο αποτελείται:

α) Από τα 13 μέλη της Διοίκησης της Ομοσπονδίας.

β) Από τους Προέδρους των Σωματείων και αν αυτοί κωλύονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους που εξουσιοδοτούνται ειδικά γι αυτό τον σκοπό με απόφαση των Διοικήσεων των Σωματείων τους.

2. Το Γενικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μία φορά του χρόνου θητείας της Διοίκησης και έκτακτα όποτε το κρίνει αναγκαίο η Διοίκηση.

Η σύγκληση του γίνεται με έγγραφη πρόσκληση της Διοίκησης που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες δέκα ημέρες πριν από την πραγματοποίησή του. Στην γνωστοποίηση ορίζεται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.

3. Το Γενικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παραβρίσκονται τα μισά συν ένα από τα μέλη που το αποτελούν και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Το Γενικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την προσθήκη θέματος στην ημερήσια διάταξη που έχει καταρτίσει η Διοίκηση.

Στο Γενικό Συμβούλιο προεδρεύει ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας ή αν εκείνος κωλύεται ή απουσιάζει, ο α’ Αντιπρόεδρος.

4. Η δικαιοδοσία του Γενικού Συμβουλίου είναι να αποφασίζει για όλα τα θέματα εκτός από την εκλογή Διοίκησης, Αντιπροσώπων στην ΓΣΕΕ, Εξελεγκτικής Επιτροπής καθώς και την τροποποίηση του Καταστατικού.

5. Οι αποφάσεις που παίρνονται από το Γενικό Συμβούλιο είναι υποχρεωτικές ως αποφάσεις κυρίαρχου σώματος.

6. Τα έξοδα κίνησης και διαμονής για την σύγκλησή του καταβάλλονται είτε από την Ομοσπονδία είτε από τα Σωματεία μετά από απόφαση της Διοίκησης.